Privacy policy

Privacy beleid – www.seasonique.nl – 07-07-2016

Privacy

1. Verbintenis inzake privacy

Met de in dit Privacybeleid gebruikte term 'persoonlijke gegevens' worden gegevens bedoeld, zoals uw naam, geboortedatum, e-mailadres of postadres, aan de hand waarvan uw identiteit kan worden vastgesteld. Theramex Nederland zal uw persoonlijke gegevens niet verwerken zonder uw toestemming. Bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens verbinden wij ons ertoe de internationaal erkende normen inzake bescherming van de privacy volledig na te leven. Daarbij garanderen wij dat ons personeel strenge normen in acht neemt inzake veiligheid en vertrouwelijkheid. In de volgende paragrafen leest u hoe en wanneer wij persoonlijke gegevens van u verzamelen.

2. Bestemming van persoonlijke gegevens

Voor de meeste van onze diensten hoeft u zich op geen enkele wijze te registreren, zodat u onze site kunt bezoeken zonder uw persoonlijke gegevens achter te laten. Voor sommige diensten kan registratie wel worden gevraagd. Als u zich bij ons registreert, moet u mogelijk bepaalde velden invullen (sommige zijn verplicht, andere optioneel) alsook een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen. Als u in dergelijke situaties enige door ons gevraagde persoonlijke gegevens niet invult, krijgt u mogelijk geen toegang tot bepaalde onderdelen van de site en kunnen wij mogelijk uw vragen niet beantwoorden. Theramex Nederland verwerkt persoonlijke gegevens voor een beperkt aantal specifieke doeleinden waarover wij u informeren als wij u om informatie vragen. Zo kunnen wij persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken om u producten en diensten aan te bieden, om u de door u bestelde producten en diensten in rekening te brengen, om producten en diensten te verhandelen die wij voor u van belang achten of om contact met u op te nemen voor andere doeleinden. De informatie die u naar onze afdeling Klantenservice zendt, wordt uitsluitend gebruikt om u te helpen bij het oplossen van problemen en wordt verder geheimgehouden. Theramex Nederland bewaart uw gegevens niet langer dan voor dergelijke doeleinden redelijkerwijs noodzakelijk is en in overeenstemming met enige toepasselijke wettelijke of ethische voorschriften inzake verslaglegging en het bewaren van documentatie.

3. Niet-openbaarmaking van Informatie

Uw persoonlijke gegevens worden door Theramex Nederland niet verkocht, doorgegeven of anderszins verspreid aan derden buiten Theramex Nederland. Incidenteel kunnen persoonlijke gegevens echter worden overgedragen aan derden die handelen voor of namens Theramex Nederland, of in verband met de bedrijfsvoering van Theramex Nederland, voor verdere verwerking in overeenstemming met het (de) doeleinde(n) waarvoor de gegevens aanvankelijk werden verzameld. Indien openbaarmaking van persoonlijke gegevens aan een derde om welke reden ook waarschijnlijk of noodzakelijk is, zal Theramex Nederland waar mogelijk trachten ervoor te zorgen dat openbaarmaking en bestemming van de gegevens duidelijk worden aangegeven. Hoewel zulke derden mogelijk een ander privacybeleid voeren, trachten wij ervoor te zorgen dat zij dezelfde mate van bescherming bieden als Theramex Nederland en zullen wij waar nodig contractueel van hen verlangen dat overgedragen gegevens alleen worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor Theramex Nederland uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Zonder uw voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming zullen wij aan derden generlei informatie over u doorgeven die gevoelig ligt (bv. medische gegevens). U kunt uw toestemming op een later tijdstip altijd intrekken. Als u uw toestemming intrekt, kan Theramex Nederland bepaalde verzoeken mogelijk niet inwilligen. Waar mogelijk zal Theramex Nederland derden aan wie uw gegevens zijn overgedragen, meedelen dat u uw toestemming hebt ingetrokken.

4. Recht van toegang

U bent gerechtigd uw persoonlijke gegevens op te vragen en bij te werken of deze te laten verwijderen. Wij streven naar actuele, juiste en volledige persoonlijke gegevens. U kunt uw persoonlijke gegevens waarover wij beschikken, opvragen en corrigeren door contact op te nemen met Theramex. Dergelijke verzoeken worden direct en op correcte wijze ingewilligd. Voor een verzoek om correctie worden geen kosten berekend, al kan Theramex Nederland voor alle andere verzoeken een kleine kostendekkende vergoeding vragen. Voor verzoeken om verwijdering van persoonlijke gegevens gelden alle van toepassing zijnde aan Theramex Nederland opgelegde wettelijke en ethische voorschriften inzake verslaglegging of het bewaren dan wel archiveren van documentatie.

5. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid te garanderen van persoonlijke gegevens die Theramex Nederland online verzamelt, maakt Theramex Nederland gebruik van gegevensnetwerken die onder andere door gestandaardiseerde firewalls en wachtwoorden zijn beveiligd. Persoonlijke gegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die de gegevens nodig hebben en die getraind zijn in het correct omgaan met dergelijke gegevens en strenge normen inzake vertrouwelijkheid in acht nemen. Werknemers die in strijd handelen met ons beleid en onze procedures worden dienovereenkomstig gestraft. De naleving van ons beleid en onze procedures door het personeel wordt regelmatig gecontroleerd en beoordeeld. Hoewel wij niet kunnen garanderen dat gegevens niet verloren gaan of worden misbruikt dan wel gewijzigd, trachten wij dergelijke betreurenswaardige voorvallen te voorkomen.

6. Gegevensoverdracht naar het buitenland

Theramex Nederland is een wereldwijde onderneming en heeft databases in verschillende rechtsgebieden. Theramex Nederland kan uw gegevens doorsturen naar een van zijn databases buiten het land waar uwoonachtig bent. Als het privacybeschermingsniveau in een land niet aan erkende internationale normen voldoet, zullen wij ervoor zorgen dat gegevensoverdrachten naar databases van Theramex Nederland in dat land voldoende zijn beveiligd en dat er in dergelijke landen geen gegevensoverdracht aan derden plaatsvindt zonder uw voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming.

7. Anonieme gegevens en 'cookies'

De meeste gegevens die Theramex Nederland op zijn website(s) verzamelt, zijn anoniem, zoals de pagina's die u bezoekt en de zoekopdrachten die u geeft. Als u onze website bezoekt, verzamelen wij geen persoonlijke gegevens, tenzij u daar toestemming voor hebt gegeven. Theramex Nederland verwerkt anonieme gegevens om zo de inhoud van de site te verbeteren en om voor intern marktonderzoek globale statistische gegevens te verzamelen over personen die gebruik maken van onze site. Daartoe kan Theramex Nederland 'cookies' installeren waarmee de first level domeinnaam van de gebruiker wordt verzameld (bv. 'bigmail.com' uit het e-mailadres 'john@bigmail.com') alsook datum en tijdstip waarop toegang werd verkregen. Met 'Cookies' alleen kan de identiteit van de gebruiker niet worden achterhaald. Een 'cookie' is een stukje informatie dat naar uw browser wordt gezonden en op de vaste schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Cookies brengen uw computer geen schade toe. U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt gewaarschuwd als u een 'cookie' ontvangt, zodat u kunt bepalen of u het al dan niet accepteert. Theramex Nederland maakt daarnaast voor deze site gebruik van Mark&Mini cookies (www.markandmini.com/privacy-statement). Door middel van deze cookies kunnen wij onze commerciële boodschappen gericht inzetten voor bepaalde doelgroepselecties en afstemmen op uw voorkeuren en interessegebieden. Mocht u in de toekomst echter geen gerichte advertenties via Mark&Mini willen ontvangen, klik dan hier.

8. Spamming

Theramex Nederland tolereert geen 'spamming'. Onder spamming wordt verstaan het in groten getale en herhaaldelijk verzenden van ongevraagde e-mails, gewoonlijk van commerciële aard, naar personen met wie de afzender nog niet eerder contact heeft gehad of die te kennen hebben gegeven dergelijke berichten niet te willen ontvangen. Als Theramex Nederland daarentegen bepaalde product- of gezondheidsinformatie dan wel andere gegevens voor u van belang acht, behoudt Theramex Nederland zich het recht voor u daarover per e-mail te informeren, terwijl u tevens de mogelijkheid wordt geboden niet voor een dergelijke dienstverlening te kiezen.

9. Persoonlijke gegevens en kinderen

Theramex Nederland zal niet opzettelijk persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken of openbaarmaken van een minderjarige jonger dan dertien jaar zonder voorafgaande toestemming van een persoon met ouderlijke verantwoordelijkheid (bv. een ouder of voogd) via direct offline contact. Wij zullen de ouder meedelen (i) welke specifieke persoonlijke gegevens van de minderjarige worden verzameld en (ii) dat deze de mogelijkheid heeft het verzamelen, gebruiken en opslaan van dergelijke informatie te verbieden. Theramex Nederland houdt zich aan de Amerikaanse Children's Online Privacy Protection Act en aan soortgelijke wetten die in andere landen van kracht zijn ter bescherming van kinderen.

10. Koppelingen naar andere sites

Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op de websites van Theramex Nederland met uitsluiting van websites van derden. Theramex Nederland kan koppelingen aanbieden naar andere websites die wij voor onze bezoekers van belang achten. Wij streven ernaar koppelingen aan te bieden naar websites van de hoogste kwaliteit. Gezien de aard van het World Wide Web kan Theramex Nederland echter geen garantie geven voor de kwaliteit van iedere aangeboden koppeling naar een website noch verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van andere sites dan die van Theramex Nederland.

11. Contact opnemen met Theramex Nederland

Mocht u vragen of klachten hebben over onze naleving van dit Privacybeleid of heeft u aanbevelingen of opmerkingen om de kwaliteit van ons Privacybeleid te verbeteren, neem dan contact op met Theramex. Dit Privacybeleid is sinds 07-07-2016 van kracht. Wij streven naar voortdurende verbetering van de hulpmiddelen waarmee u de gegevens kunt beheren die u ons toestuurt. Bezoek deze pagina van tijd tot tijd om deze en andere, nieuwe hulpmiddelen te beoordelen.